Semalt hünärmeni: “Google Analytics” -den Darodary nädip aýyrmaly

Google Analytics köp sanly web sahypasynyň hakyky däl we ygtybarly däldigini habar berýär. Olaryň biri Darodar.com; soňky habarlar müşderileriň web sahypalaryna hakyky myhmanlary ibermändigini görkezýär. Gözleg sözleriniň açar sözüň hakykylygy bilen hiç hili baglanyşygy ýok diýmek, statistikaňyzy nädogry hasaplaýan robot.

Google Analytics-iň ähli ugrukdyryş bölüminde sazlamalary barlasaňyz, Darodar.com salgysynyň sahypaňyza we Analitikanyň hasabatyna zeper ýetirmek üçin bardygyny görersiňiz. Hasabatlaryň hemmesinde Darodar täze IP-den gelýän täze myhmany görkezýär we web ussatlary üçin uly alada döredýän dyzma derejesi ýüz göterim. Şeýle hem, Google-yň Darodar we onuň bilen baglanyşykly ähli hyzmatlary gara sanawa girizendigini görersiňiz. Şeýlelik bilen, web sahypaňyzy durmuşa geçireniňizde şuňa meňzeş hyzmatlar hiç haçan ulanylmaly däldir.

Semalt” müşderi üstünlikleriniň dolandyryjysy Maks Bell, Darodaryň müşderilerine aýda bary-ýogy birnäçe myhman iberýändigini we olaryň hemmesine degişlidigini aýdýar. Gelýänleriň köpüsi galp; şeýle-de bolsa, öz adyňyzdan üýtgeşik görnüşleriň umumy sanyny hasaplap bilersiňiz we Darodaryň hasabatlaryna bagly bolmaly däl. Şeýle hem, saparlaryna bil baglamazlyk möhümdir, sebäbi olaryň hemmesi hakyky däl. Blogger we WordPress ýaly ýerleşdirilen blog hyzmatlaryny ulanýan bolsaňyz, Darodary blokirlemek aňsat. Munuň üçin serweriňizden we beýleki şuňa meňzeş web sahypalaryndan traffik almagyny bes etmeli.

Darodary aýyrmak ýönekeý bolup bilmez

Darodary aýyrmagyň beýle aňsat däldigi hakykat. Köp zatlar hakda alada etmeli bolarsyňyz. Birinji ädim, Google Analytics hasabyňyza girmek we sagyň ýokarky burçundaky administrator bölümini barlamak. Indiki ädim süzgüç döretmek ýa-da sag tarapdaky burçda eýýäm bar bolan süzgüçleri tapmak. Süzgüçleri döretmedik bolsaňyz, olary döretmeli we administratiw bölüme doly girmeli. Üçünji ädim, täze süzgüç opsiýasyna basmak we Google Analytics maglumatlarynda özüňize ýörite süzgüç döretmäge rugsat bermekdir. Ilkibaşda bularyň hemmesi birneme wagt alar, ýöne özüňizi döredip, birnäçe süzgüç döredeniňizden soň, web sahypaňyza özboluşly girip görmek aňsat bolar. Eden işleriňize esaslanyp islendik ugry üýtgedip bilersiňiz. Onlyeke-täk maksat, Darodar we süzgüç nagyş bölümine giren bolmagy mümkin pikirleri öçürmek. Bu ýerde ony blokirlemeli we ähli sazlamalary ýatda saklamak üçin saklamak opsiýasyna basmaly bolarsyňyz. Süzgüçleriňiz göni ýaýlymda birnäçe wagt alar. Bu ädimleriň hemmesiniň möhümdigini ýatdan çykarmaly däl. Galp traffigi alýan bolsaňyz we statistikaňyz barada hiç zat bilmeýän bolsaňyz, käbir filtrleri döredeniňizden soň öz IP adresiňizi bloklamaly. Bularyň hemmesi, web sahypaňyzyň sanlyja bolsa-da hakyky we hakyky adam girmegini üpjün eder. Has täzelenmeler üçin web sahypamyzy täzeden barlamaly we soňky makalalarymyzy okamaly.

send email